Gezondestadsregio

WAAROM NU JUIST EEN GEZONDE STADSREGIO CENTRAAL STELLEN?

De huidige dynamiek rondom voedsel speelt zich vooral af op het microniveau (de buurtinitiatieven in de gemeente) en macroniveau (mondiale agro-food complex).

De afgelopen jaren hebben we met het Stedennetwerk volop mooie voorbeelden gezien van hoe het microniveau in de stad bijdraagt aan samen doen, leren, ontspanning, gezondheid, groenbeheer, cohesie en leefbaarheid. Dit wordt al op vele manieren gefaciliteerd door gemeenten, o.a. door het beschikbaar stellen van ruimte en materiaal.

Het macroniveau levert momenteel een hele grote bijdrage aan het voeden van onze steden wereldwijd. Dit is de gangbare voedselstroom van boer naar bord.

Beide niveaus zijn van belang voor de stad van de toekomst. Maar de cruciale schakel ontbreekt nog: het mesoniveau, de stadsregio. Juist op de schaal van gemeente/stad/metropool en haar ommelanden, komen de voedsel en gezondheid gerelateerde initiatieven nog beperkt tot stand.

Het mesoniveau is de schakel die zorgt voor een sterkere verbinding tussen stad en haar ommeland. Op dit niveau kan samenhang en verbinding gebracht worden; bijvoorbeeld in de productstromen die op regionale schaal leiden tot een meer circulaire economie. Een economie die bijdraagt aan een betere organisatiegraad van stad en regio op het gebied van voedsel- en afvalstromen. Maar het perspectief van de stadsregio kan ook samenhang en verbinding brengen die bijdraagt aan een gezonde stedelijke omgeving. Het samenwerken met sociale ondernemers, het samenbrengen van al die buurt initiatieven, het uitvoeren van de WMO/participatiewet vraagt om een verbindende aanpak op het niveau van de stadsregio.

Afgelopen jaren hebben we met het netwerk deze route voorzichtig verkend, onder andere tijdens de bijeenkomsten in Enschede (2014), Dordrecht (2015) en Leeuwarden (2015). In 2016 willen we de focus leggen op stad en regio, vanuit het perspectief van voedsel en gezondheid.

Welke kennis is er, wat gebeurt er al, hoe kunnen we faciliteren, wat kunnen we leren en wat is de rol van gemeenten hierin? Het werken op mesoniveau biedt ook kansen om een breder netwerk te betrekken, denk aan ondernemers in het ommeland, maar ook aan buurtgemeenten.

Lees meer over het Leerlab Stedennetwerk 2016>